Zasady poufności

Przy aktywacji

Podczas aktywacji słowników firma ABBYY nie zbiera żadnych danych osobowych użytkownika, który pozostaje całkowicie anonimowy.

Kreator aktywacji programu ABBYY Lingvo x3 tworzy unikatowy parametr, ID produktu, oparty na danych konfiguracji komputera w chwili aktywacji. Parametr ten nie uwzględnia żadnych danych osobowych użytkownika ani informacji o modelu komputera PC, zainstalowanym oprogramowaniu, ustawieniach użytkownika lub danych zapisanych w komputerze. Przy aktywacji serwer ABBYY otrzymuje oprócz ID produktu numer seryjny, nazwę produktu, numer wersji i język interfejsu ABBYY Lingvo x3. Informacje te są używane wyłącznie do prawidłowego wyboru języka i zawartości raportu aktywacyjnego i nie zostaną użyte do żadnego innego celu.

Przy rejestracji

Firma ABBYY zobowiązuje się nie ujawniać i nie przekazywać stronom trzecim danych osobowych lub kontaktowych otrzymanych od użytkownika przy rejestracji bez jego zgody.

Dane te mogą być wykorzystywane przez pracowników grupy ABBYY w celu informowania użytkowników o nowych produktach, zmianach cen i ofertach specjalnych, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji od firmy ABBYY przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji.

Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik dobrowolnie przekazuje firmie ABBYY swoje dane osobowe, wyrażając tym samym zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie pod warunkiem nieujawniania i zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie na podstawie Umowy Licencyjnej. Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w ramach grupy ABBYY i nie zostaną ujawnione stronom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa. ABBYY Lingvo beaveractivationdown Zasady poufności

Zasady poufności