Stany kart

Karta może mieć jeden z czterech stanów:

ABBYY Lingvo tu edite Stany kartKarty, do których nie dodano jeszcze tłumaczeń, mają stan Edytuj.

ABBYY Lingvo tu still learning Stany kart Karty, które mogą zostać użyte w ćwiczeniach, mają stan Do nauczenia.

ABBYY Lingvo tu learnt Stany kartKarty wyświetlone w ćwiczeniu, w którym użytkownik udzielił określonej liczby poprawnych odpowiedzi mają stan Nauczony.

ABBYY Lingvo tu posponded Stany kart Karty odłożone na później mają stan Wstrzymany.

Stan karty ulega zmianie automatycznie w trakcie ćwiczeń, lecz może również zostać zmieniony ręcznie przez użytkownika.

Uwaga.

 • Stan Edytuj może zostać zmieniony automatycznie tylko przez dodanie do karty tłumaczenia.
 • Stan Wstrzymany może karcie nadać tylko użytkownik.

Automatyczna zmiana stanu

Program ABBYY Lingvo Tutor automatycznie zmienia stan karty podczas ćwiczenia:

 • Po dodaniu tłumaczenia do karty ze stanem Edytuj stan zostaje automatycznie zmieniony na Do nauczenia.
 • Po podaniu określonej liczby prawidłowych tłumaczeń w ćwiczeniu stan karty zostaje automatycznie zmieniony na Nauczony.

Ręczna zmiana stanu

Stan karty można zmienić ręcznie:

 1. Wybierz kartę, której stan chcesz zmienić.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Dwukrotnie kliknij nazwę karty na liście.
  • Wybierz polecenie Edytuj kartę… z menu Słownik.
  • Kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu card edit Stany kart na pasku narzędzi.
 3. W wyświetlonym oknie Karta słownika wybierz żądany stan z listy rozwijanej Stan karty.
ABBYY Lingvo beavertutordown Stany kart

Stany kart