Zmiana stylów okna dialogowego z formami słów

Wygląd okna dialogowego Formy słów wyświetlanego w oknie przeglądarki (czcionki, kolory nagłówków, hiperłącza, parametry tabeli) określają arkusze stylów zawarte w pliku Paradigm.css. Plik ten znajduje się w folderze instalacyjnym programu ABBYY Lingvo x3. Wygląd okna dialogowego można zmienić, tworząc nowe reguły wyświetlania jego elementów w pliku Paradigm.css.

Czcionka podstawowa

Właściwości czcionki podstawowej okna dialogowego Formy słów są określone w elemencie body:

 • font (typ i wielkość czcionki). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest typ messagebox
 • color (kolor czcionki). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #000000
 • background-color (kolor tła). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #ffffff

Hiperłącza

Kolor hiperłączy w oknie dialogowym Formy słów określają następujące elementy:

 • a:link (kolor normalnego hiperłącza). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #000080
 • a:visited (kolor odwiedzonego hiperłącza). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #0066FF
 • a:active (kolor klikanych hiperłączy). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #0000FF
 • a:hover (kolor hiperłącza po najechaniu na niego wskaźnikiem myszy). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #800080

Nagłówek

Właściwości nagłówka określa element h3:

 • margin-top (margines górny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.2em
 • margin-bottom (margines dolny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.2em
 • font (typ i wielkość czcionki). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest typ caption

Etykiety

Właściwości etykiet określa element h2:

 • margin-top (margines górny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.2em
 • margin-bottom (margines dolny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.2em
 • font (typ i wielkość czcionki). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest typ caption
 • color (kolor etykiet). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #800080

Tabele

Ogólne parametry tabel w oknie dialogowym Formy słów określa element tabeli, w którym można wybrać wartości następujących właściwości:

 • background (kolor tła tabeli). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #999999
 • font (typ i wielkość czcionki tekstu tabeli). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest typ messagebox
 • width (szerokość tabeli). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo parametr ten jest ustawiony na wartość 300px

Parametry nagłówka tabeli określa element th:

 • text-align (wyrównanie tekstu w poziomie). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo parametr ten ma wartość domyślną left (wyrównanie do lewej)
 • background (kolor tła nagłówka). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #cccccc
 • vertical-align (wyrównanie tekstu w pionie). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo parametr ten ma wartość domyślną bottom (wyrównanie do dołu)
 • padding-top (margines górny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.3em
 • padding-bottom (margines dolny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.3em

Parametry wiersza tabeli określa element tr:

 • vertical-align (wyrównanie tekstu w pionie). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo parametr ten ma wartość domyślną top (wyrównanie do góry).

Parametry kolumny tabeli określa element td:

 • background (kolor tła). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrany jest kolor #ffffff
 • vertical-align (wyrównanie tekstu w pionie). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo parametr ten ma wartość domyślną top (wyrównanie do góry)
 • padding-top (margines górny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.3em
 • padding-bottom (margines dolny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.3em

Parametry komórki tabeli określa element hr:

 • margin-top (margines górny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.4em
 • margin-bottom (margines dolny). W bieżącej wersji programu ABBYY Lingvo wybrana jest wartość 0.4em
ABBYY Lingvo beavertutordown Zmiana stylów okna dialogowego z formami słów

Zmiana stylów okna dialogowego z formami słów