Umowa licencyjna użytkownika (EULA)

Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji, kopiowania lub korzystania z programu ABBYY Lingvo x3 należy uważnie przeczytać poniższe warunki. Instalacja, kopiowanie oraz używanie tego produktu w inny sposób jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika (zwana dalej „UMOWĄ LICENCYJNĄ”) jest umową prawnie wiążącą, zawartą między użytkownikiem (osobą fizyczną lub podmiotem) a firmą ABBYY, dotyczącą określonego powyżej oprogramowania, które obejmuje oprogramowanie komputerowe i może obejmować powiązane nośniki, materiały drukowane oraz dokumentację elektroniczną (inaczej zwaną dokumentacją online) (zwane zbiorczo „OPROGRAMOWANIEM”).

Instalowanie, kopiowanie lub użytkowanie OPROGRAMOWANIA w inny sposób oznacza, że Licencjobiorca przeczytał i zrozumiał niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ oraz zgadza się przestrzegać jej postanowień.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawną w chwili zaakceptowania przez Licencjobiorcę wszystkich warunków w niej określonych, to jest w chwili wybrania na ekranie komputera opcji „Akceptuję warunki umowy licencyjnej” i kliknięcia przycisku „Dalej”. Umowa pozostaje w mocy przez cały okres obowiązywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi Federacji Rosyjskiej, postanowieniami umów międzynarodowych oraz przepisami prawa kraju, w którym zostało nabyte lub jest wykorzystywane. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma taką samą moc prawną jak wszystkie podpisane przez niego porozumienia sporządzone na piśmie. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje Licencjobiorcę oraz wszystkie podmioty, które nabyły OPROGRAMOWANIE lub w których imieniu oprogramowanie jest używane.

Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, powinien wybrać opcję „Nie akceptuję warunków umowy licencyjnej” i kliknąć przycisk „Anuluj”, aby zamknąć program instalacyjny.

Licencjobiorca może uzyskać zwrot zapłaconej sumy, jeśli:
(i) nie korzysta z OPROGRAMOWANIA oraz
(ii) w ciągu 30 dni od daty zakupu zwróci sprzedawcy zakupione OPROGRAMOWANIE łącznie z całą wyżej wymienioną dokumentacją, nośnikami, opakowaniem i dowodem zapłaty, chyba że przepisy prawa kraju, w którym dokonano zakupu OPROGRAMOWANIA, oraz stosowane przez sprzedawcę praktyki związane ze zwrotem towaru, stanowią inaczej.

Definicje

„ABBYY” oznacza

firmę ABBYY USA Software House Inc., zarejestrowaną pod adresem 47221 Fremont Boulevard, Fremont, Kalifornia 94538, USA, na potrzeby punktu 20.1 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;

firmę ABBYY Europe GmbH, zarejestrowaną pod adresem Elsenheimerstr. 49 80687 Monachium, na potrzeby punktu 20.2 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;

firmę ABBYY LLC, zarejestrowaną pod adresem ul. Perovskaya dom 22, korpus 1, 111398, Moskwa, Rosja, na potrzeby punktu 20.3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;

firmę ABBYY Software House Ukraine, zarejestrowaną pod adresem 31, Degtyarevskaya st., Kijów, Ukraina 03680, na potrzeby punktu 20.4 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz

firmę ABBYY Solutions Ltd., zarejestrowaną pod adresem Michail Karaoli 2, Egkomi, CY 2404, Nikozja, Cypr, we wszystkich pozostałych przypadkach.

„Grupa ABBYY” oznacza firmę ABBYY wraz z jej wszystkimi podmiotami powiązanymi.

„Podmioty powiązane firmy ABBYY” oznaczają podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio, przez jednego lub kilku pośredników, kontrolują, są kontrolowane lub pozostają pod kontrolą firmy ABBYY.

„Licencjobiorca” i „użytkownik” odnoszą się do wszystkich osób lub podmiotów, które nabyły niniejsze OPROGRAMOWANIE i z niego korzystają.

„Słownik” oznacza bazę słów zawartą w OPROGRAMOWANIU lub dostępną za pomocą OPROGRAMOWANIA wraz ze wszystkimi lub wybranymi elementami, tj. (i) tłumaczeniami na inny język lub inne języki, (ii) tłumaczeniami ze szczegółowymi informacjami dodatkowymi, w tym przykładami zastosowania, synonimami, antonimami oraz oznaczeniem akcentowanych sylab, (iii) częściami mowy, (iv) wymową oraz wskazówkami dotyczącymi dopuszczalnej wymowy i podziału na sylaby, (v) odmianą słów, (vi) słowami pochodnymi różnych części mowy, (vii) etymologią oraz (viii) definicjami.

„Słownik lokalny” oznacza dowolny Słownik zawarty w dostarczonym OPROGRAMOWANIU, który zostanie zainstalowany na komputerze Licencjobiorcy po zainstalowaniu OPROGRAMOWANIA lub Słownika pobranego z witryny internetowej firmy ABBYY.

„Słownik sieciowy” oznacza dowolny Słownik, do którego dostęp można uzyskać za pomocą OPROGRAMOWANIA i który znajduje się w witrynie internetowej firmy ABBYY, ale nie jest zainstalowany na komputerze Licencjobiorcy.

„Słownik użytkownika” oznacza dowolny Słownik utworzony przez Licencjobiorcę lub innych użytkowników programu ABBYY Lingvo, z którego Licencjobiorca korzysta za pomocą OPROGRAMOWANIA.

„Licencja” oznacza niewyłączne ograniczone prawo udzielone Licencjobiorcy przez firmę ABBYY, dotyczące korzystania z OPROGRAMOWANIA wraz z powiązanymi Słownikami zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

1. Udzielenie Licencji

1.1. Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez Licencjobiorcę, firma ABBYY udziela mu zwykłego, ograniczonego prawa („Licencji”) do korzystania z OPROGRAMOWANIA wraz z określonym zestawem Słowników sieciowych i/lub lokalnych, łącznie ze wszystkimi obrazami, zdjęciami, animacjami, elementami audio-wideo, utworami muzycznymi, tekstem oraz dodatkowymi aplikacjami wchodzącymi w skład OPROGRAMOWANIA, jak również wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA wyłącznie pod warunkami określonymi poniżej. Wszystkie warunki dotyczą zarówno OPROGRAMOWANIA jako całości, jak i jego części składowych.

2. Licencja

2.1. Firma ABBYY oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa, uprawnienia, umocowania, możliwość i zdolność do licencjonowania oraz dystrybucji OPROGRAMOWANIA wraz z określonym zestawem Słowników sieciowych i/lub lokalnych, w tym obrazów, zdjęć, animacji, elementów audiowizualnych, muzyki, tekstów i aplikacji stanowiących część OPROGRAMOWANIA, a także wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA.

2.2. Wszystkie prawa związane z zawartością, do której można uzyskać dostęp, korzystając z OPROGRAMOWANIA (w tym ze Słowników użytkownika), stanowią własność odpowiednich właścicieli i są chronione przepisami prawa Federacji Rosyjskiej i USA, umowami międzynarodowymi oraz przepisami prawa kraju, w którym OPROGRAMOWANIE zostało nabyte lub jest wykorzystywane. Niniejsza UMOWA LICENCJA nie daje Licencjobiorcy prawa do takiej własności intelektualnej.

2.3. OPROGRAMOWANIE zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje firmy ABBYY i innych podmiotów i jest chronione prawem autorskim, w tym między innymi przepisami prawa Federacji Rosyjskiej, prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, postanowieniami umów międzynarodowych i właściwymi przepisami w kraju nabycia lub użytkowania. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA wykraczające poza warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostające z nimi w sprzeczności stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej firmy ABBYY i innych podmiotów oraz stanowi podstawę unieważnienia wszystkich praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

2.4. Licencjobiorcy przysługuje prawo jednorazowego, trwałego przekazania OPROGRAMOWANIA wyłącznie bezpośrednio użytkownikowi końcowemu. Przekazanie musi doty
czyć całości OPROGRAMOWANIA (wraz z wszystkimi składnikami, nośnikami i materiałami drukowanymi, a także wszystkimi aktualizacjami) oraz przeniesienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Przeniesienie nie może odbywać się na zasadzie powierzenia lub innego przekazania pośredniego. Beneficjent takiego jednorazowego przeniesienia musi wyrazić zgodę na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, włącznie ze zobowiązaniem do nieprzenoszenia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i OPROGRAMOWANIA na kolejne osoby. W przypadku takiego przekazania Licencjobiorca musi usunąć OPROGRAMOWANIE ze swojego komputera.

2.4.1. Przekazanie OPROGRAMOWANIA stronie trzeciej w inny sposób niż określony w punkcie 2.4 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ stanowi naruszenie jej warunków, a wszystkie prawa Licencjobiorcy do korzystania z OPROGRAMOWANIA i otrzymywania pomocy technicznej dotyczącej produktu zostają cofnięte.

2.5. Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy nie zostają udzielone żadne prawa do znaków handlowych firmy ABBYY.

2.6. Zastrzeżenie praw. ABBYY zastrzega sobie wszystkie prawa niewymienione w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ.

3. Warunki użytkowania

3.1. Przedsiębiorstwa, osoby prawne, organy administracji państwowej lub organy samorządowe mogą instalować, uruchamiać i wykorzystywać OPROGRAMOWANIE wyłącznie na jednym komputerze – stacjonarnym lub przenośnym (laptopie).

3.1.1. W przypadku instalacji sieciowej Licencjobiorca może korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie w jednej sieci lokalnej. OPROGRAMOWANIE można zainstalować na serwerze sieciowym, a następnie z poziomu serwera można je zainstalować i uruchomić oraz z niego korzystać na jednej stacji roboczej, o ile nie określono inaczej w oddzielnej umowie zawartej między Licencjobiorcą a firmą ABBYY.

3.2. Jeśli Licencjobiorca jest osobą prywatną, może zainstalować, uruchomić i wykorzystywać OPROGRAMOWANIE na dwóch komputerach pod warunkiem, że OPROGRAMOWANIE nie jest równocześnie użytkowane na obu komputerach.

4. OPROGRAMOWANIE na dwóch nośnikach

4.1. Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku, łącznie z pobraniami za pośrednictwem Internetu. Bez względu na liczbę nośników, zgodnie z artykułem 3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, Licencjobiorca może używać jednej kopii OPROGRAMOWANIA.

5. Słowniki sieciowe

5.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE umożliwia dostęp do Słowników sieciowych, a połączenie internetowe z witryną firmy ABBYY jest aktywne, wówczas do Słowników sieciowych stosują się także wszystkie warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

6. Słowniki użytkownika

6.1. Licencjobiorca może korzystać z OPROGRAMOWANIA do tworzenia własnych Słowników użytkownika lub do dodawania bądź wykorzystywania Słowników utworzonych przez innych użytkowników, jeśli OPROGRAMOWANIE obsługuje taką funkcję.

6.2. Jeśli Licencjobiorca korzysta z OPROGRAMOWANIA do tworzenia Słowników użytkownika lub użytkowania Słowników stron trzecich, firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zobowiązań dotyczących praw własności intelektualnych takich stron trzecich.

7. Informacje przekazywane za pośrednictwem Internetu

7.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że OPROGRAMOWANIE może łączyć się z witryną firmy ABBYY za pośrednictwem Internetu i przekazywać informacje opisane w punktach 7.2–7.3 poniżej.

7.2. W przypadku gdy OPROGRAMOWANIE jest połączone z witryną firmy ABBYY, może wyświetlać następujące informacje: (i) tłumaczenia pochodzące ze Słowników sieciowych, (ii) informacje o Słownikach dostępnych w sprzedaży, (iii) wiadomości firmy ABBYY, (iv) wiadomości dotyczące funkcji OPROGRAMOWANIA oraz języków. Licencjobiorca wyraża zgodę na łączenie się OPROGRAMOWANIA z witryną internetową firmy ABBYY w celu przekazywania i wyświetlania informacji w domyślnej konfiguracji OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może zmienić domyślną konfigurację OPROGRAMOWANIA i wybrać, jakiego rodzaju informacje mają być wyświetlane w OPROGRAMOWANIU.

7.3. Użytkownik zgadza się, aby OPROGRAMOWANIE przekazywało następujące informacje techniczne firmie ABBYY w przypadku połączenia OPROGRAMOWANIA z witryną ABBYY: pełna nazwa OPROGRAMOWANIA, język graficznego interfejsu użytkownika wybrany w OPROGRAMOWANIU, wybrane ustawienia regionalne, numer seryjny, identyfikator instalacji, lista Słowników sieciowych i/lub lokalnych, szukane w Słowniku słowo lub wyrażenie oraz bieżący kierunek tłumaczenia.

8. Redystrybucja OPROGRAMOWANIA

8.1. Redystrybucja niniejszego OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.4. Redystrybucja obejmuje między innymi udzielenie stronom trzecim dostępu do jakichkolwiek składników OPROGRAMOWANIA w dowolnej formie, wynajem, dzierżawę lub wypożyczenie OPROGRAMOWANIA.

9. Ograniczenia

9.1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE jest zabezpieczone przed nieuprawnionym kopiowaniem lub użytkowaniem. OPROGRAMOWANIE może zawierać mechanizmy zabezpieczające, a Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie instrukcji zawartych w OPROGRAMOWANIU w celu zachowania zgodności z takimi mechanizmami.

9.2. Licencjobiorca może nie mieć możliwości realizacji swoich praw do OPROGRAMOWANIA wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, jeśli nie dokona aktywacji swojej kopii OPROGRAMOWANIA. Podczas aktywacji kopii OPROGRAMOWANIA do firmy ABBYY nie są przesyłane żadne informacje osobiste o użytkowniku. Aktywacja może być całkowicie anonimowa. Podczas aktywacji tworzony jest unikatowy parametr odpowiadający konfiguracji posiadanego komputera w chwili aktywacji. Parametr ten nie zawiera żadnych osobistych informacji o użytkowniku, oprogramowaniu lub danych, które mogą znajdować się w posiadanym komputerze, jak również żadnych konkretnych informacji na temat marki lub modelu komputera. Identyfikuje on komputer wyłącznie na potrzeby aktywacji. Wraz z parametrem do firmy ABBYY wysyłane są informacje na temat nazwy, numeru seryjnego, numeru wersji i języka interfejsu posiadanej kopii OPROGRAMOWANIA. Informacje te zostaną użyte wyłącznie w celu określenia właściwego języka i zawartości wiadomości zwrotnej, której zadaniem jest poinformowanie użytkownika o wynikach procedury aktywacyjnej. Nie zostaną one użyte w żadnym innym celu.

9.3. Posiadaną kopię OPROGRAMOWANIA można aktywować za pomocą jednej z podanych metod: (1) aktywacja przez Internet, (2) aktywacja przez telefon oraz (3) aktywacja przez wiadomość e-mail. Aktywacja przez Internet wymaga aktywnego połączenia internetowego. Firma ABBYY może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji aktywacji drogą telefoniczną lub za pomocą wiadomości e-mail.

9.4. Wszystkie warunki i ograniczenia w użytkowaniu OPROGRAMOWANIA określone zostały w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, jeśli inne porozumienie z firmą ABBYY nie stwierdza inaczej.

9.5. Licencjobiorca nie może wykonywać ani umożliwiać osobom trzecim wykonywania poniższych czynności:

9.5.1. Inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji OPROGRAMOWANIA (aplikacji, baz danych (w tym słowników)), z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych właściwymi przepisami i tylko w stopniu określonym w takich przepisach, bez względu na niniejsze ograniczenie. Jeśli właściwe przepisy dopuszczają takie czynności, żadnych uzyskanych w ten sposób informacji nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa – wówczas informacje takie należy niezwłocznie przekazać firmie ABBYY. Wszystkie informacje tego rodzaju stanowią własność firmy ABBYY i są
traktowane jako poufne.

9.5.2. Modyfikacji, adaptacji lub tłumaczenia OPROGRAMOWANIA, w tym wprowadzania zmian w kodzie obiektowym aplikacji i zawartych w OPROGRAMOWANIU baz danych, innych niż obsługiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dokumentacji.

9.5.3. Wprowadzania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABBYY jakichkolwiek zmian do OPROGRAMOWANIA, w tym zmian mających na celu przystosowanie OPROGRAMOWANIA do pracy na sprzęcie Licencjobiorcy, innych niż zmiany możliwe do wprowadzenia przy wykorzystaniu środków dołączonych do oprogramowania i opisanych w towarzyszącej mu dokumentacji. Poprawiania błędów w OPROGRAMOWANIU bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABBYY.

9.5.4. Wypożyczania, dzierżawienia, przydzielania, przekazywania lub przenoszenia praw przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz innych praw związanych z OPROGRAMOWANIEM innym osobom, lub zezwalania na kopiowanie OPROGRAMOWANIA na inny komputer w całości lub części, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.4 oraz w artykule 3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

9.5.5. Umożliwiania korzystania z OPROGRAMOWANIA osobom do tego nieuprawnionym, pracującym w tej samej sieci lokalnej lub tym samym systemie wielodostępnym.

9.5.6. Kopiowania, powielania lub rozpowszechniania Słowników w wersji drukowanej.

9.5.7. Usuwania lub zakrywania wszelkich informacji o prawach autorskich i patentowych oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w dostarczonym OPROGRAMOWANIU.

9.5.8. Użytkowania lub udostępniania Słowników (z wyjątkiem Słowników użytkownika) bez OPROGRAMOWANIA.

10. Pomoc techniczna

10.1. Firma ABBYY udziela pomocy technicznej w zakresie OPROGRAMOWANIA (zwanej dalej „Pomocą techniczną”) zgodnie z warunkami bieżącej polityki firmy dotyczącej pomocy technicznej publikowanej w witrynie internetowej ABBYY (http://www.abbyy.com/support/). Firma ABBYY zastrzega sobie prawo do zmiany polityki firmy dotyczącej pomocy technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

10.2. Dodatkowy kod oprogramowania dostarczony w ramach pomocy technicznej uważa się za element OPROGRAMOWANIA i jako taki podlega on warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

10.3. Warunkiem korzystania z pomocy technicznej może być podanie firmie ABBYY informacji na temat posiadanego komputera, a także standardowych informacji osobistych, tj. nazwiska, nazwy firmy (jeśli ma zastosowanie), adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

10.4. Firma ABBYY może wykorzystać wyżej wspomniane informacje w celach handlowych, w tym między innymi do pomocy technicznej i udoskonalania produktu, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest wykorzystanie ich w sposób, który wskazywałby na tożsamość konkretnego Licencjobiorcy.

11. OPROGRAMOWANIE nie do odsprzedaży

11.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako „nie do odsprzedaży”, wówczas bez względu na inne postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy wolno z niego korzystać jedynie dla celów demonstracyjnych, do oceny, weryfikacji i testowania. Licencjobiorca zgadza się nie odsprzedawać takiego OPROGRAMOWANIA.

12. OPROGRAMOWANIE lub Słowniki testowe

12.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE, Słownik sieciowy lub lokalny są oznaczone jako „Try&Buy”, „Wersja testowa” lub „Demo”, wówczas do czasu zakupu licencji dla pełnej wersji OPROGRAMOWANIA ma zastosowanie niniejszy artykuł. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że funkcje OPROGRAMOWANIA są ograniczone oraz/lub OPROGRAMOWANIE będzie pracowało przez ograniczony okres. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane „w stanie, w jakim się znajduje”, wyłącznie jako model demonstracyjny. OPROGRAMOWANIE w wersji ograniczonej czasowo przestanie działać lub jego funkcje zostaną ograniczone po wyznaczonym okresie od instalacji, określonym w OPROGRAMOWANIU. Po upływie daty końcowej tego okresu niniejsza licencja wygaśnie, chyba że została przedłużona przez firmę ABBYY po zakupie przez Licencjobiorcę licencji dla pełnej wersji handlowej.

13. Uaktualnienia produktu

13.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, aby z niego korzystać, Licencjobiorca musi mieć odpowiednie uprawnienia do korzystania z produktu określonego przez ABBYY jako możliwy do uaktualnienia.

13.2. OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt, na podstawie którego Licencjobiorca korzysta z uaktualnienia.

13.3. Po zainstalowaniu wersji uaktualnionej poprzednia UMOWA LICENCYJNA staje się nieważna. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie zobowiązania firmy ABBYY w odniesieniu do poprzednio używanej wersji OPROGRAMOWANIA wygasają z chwilą zainstalowania uaktualnienia.

13.4. Licencjobiorca może korzystać z wersji uaktualnionej na warunkach UMOWY LICENCYJNEJ załączonej do uaktualnienia.

13.5. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że obowiązek świadczenia przez firmę ABBYY pomocy technicznej względem aktualizowanej wersji OPROGRAMOWANIA wygasa z chwilą udostępnienia wersji uaktualnionej.

13.6. Aby korzystać z OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako uaktualnienie, należy aktywować je zgodnie z punktem 9.2.

13.7. W trakcie aktywacji Licencjobiorca może zostać poproszony o przedstawienie dowodu posiadania ważnej licencji na jedną z poprzednich wersji OPROGRAMOWANIA oznaczoną jako możliwa do uaktualnienia.

14. Wersja korporacyjna/Wersja z licencją grupową OPROGRAMOWANIA

14.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako „Wersja korporacyjna” lub „Wersja z licencją grupową”, wówczas zabrania się korzystania z OPROGRAMOWANIA bez podpisania osobnej umowy z firmą ABBYY. Osobna umowa na piśmie zawarta między Licencjobiorcą i firmą ABBYY będzie określać warunki użytkowania OPROGRAMOWANIA.

15. Wersja, przeznaczona tylko dla osób fizycznych

15.1. Jeżeli OPROGRAMOWANIE zostało zakupiono na terenie Ukrainy i jednym z parametrów licencji jest Delivery type “Standalone” (w tym przypadku na opakowaniu OPROGRAMOWANIA znajduje się napis „Tylko dla Użytkowników Domowych”), użytkowanie danego OPROGRAMOWANIA może się odbywać tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych. Zabrania się instalowania i korzystania z OPROGRAMOWANIA przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, przedsiębiorstwa, instytucje i zakłady państwowe, łącznie z lokalnymi organami władzy samorządowej.

16. Rozwiązanie umowy

16.1. O ile Licencjobiorca i firma ABBYY nie uzgodnią inaczej w osobnej umowie, niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje przez cały okres ważności praw autorskich do OPROGRAMOWANIA.

16.2. ABBYY ma prawo rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ bez uszczerbku dla innych uprawnień, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA, jego części składowych i do odinstalowania OPROGRAMOWANIA.

16.3. Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, niszcząc OPROGRAMOWANIE, jego wszystkie kopie oraz towarzyszącą mu dokumentację. Takie wypowiedzenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia zapłaty za OPROGRAMOWANIE.

16.4. Postanowienia artykułów 2.3, 2.5, 2.6, 8, 9, 12, 17.2–17.4, 18–20, 21.5, 22 oraz 23 zachowują ważność po wypowiedzeniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, jednak nie stanowi to podstawy do zachowania prawa do korzystania z OPROGRAMOWANIA po wygaśnięciu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

17. Gwarancje i wypłata odszkodowania

17.1. Firma ABBYY udziela gwarancji, że nośnik, na którym dostarczono OPROGRAMOWANIE, będzie wolny od wad mate
riałowych i wad wykonania, przy normalnych warunkach eksploatacji, przez okres określony przepisami obowiązującymi w kraju zakupu, począwszy od daty zakupu lub dystrybucji.

17.2. OPROGRAMOWANIE i jego wszystkie uaktualnienia dostarczane są „w stanie, w jakim się znajdują” i firma ABBYY nie udziela na nie żadnego rodzaju gwarancji. Firma ABBYY nie może udzielić i nie udziela gwarancji na działanie lub wyniki, jakie Licencjobiorca może uzyskać, korzystając z OPROGRAMOWANIA. Z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków i oświadczeń, których stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa nie pozwalają wyłączyć lub ograniczyć, firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji, warunków i oświadczeń (wyraźnie określonych ani implikowanych przez ustawy, prawo zwyczajowe, zwyczaje, praktyki lub inne), włączając w to gwarancję nienaruszania praw osób trzecich, możliwości wprowadzenia do obrotu handlowego, integracji, zadowalającej jakości lub przydatności do danego celu, ani też nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE nie ma żadnych wad, spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub że OPROGRAMOWANIE działać będzie poprawnie w połączeniu z innym oprogramowaniem lub sprzętem, oraz stwierdza, że całkowite ryzyko związane z jakością i pracą OPROGRAMOWANIA ponosi Licencjobiorca.

17.3. Firma ABBYY nie udziela żadnych gwarancji na oprogramowanie innych firm, które może być dostarczone razem z OPROGRAMOWANIEM.

17.4. Ograniczona gwarancja dla użytkowników w Niemczech lub Austrii.

Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych krajów, wówczas zgodnie z niemieckim prawem firma ABBYY gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE będzie działać zgodnie z opisem w dokumentacji („uzgodnione funkcje”) przez okres objęty ograniczoną gwarancją po zakupie kopii OPROGRAMOWANIA przy użytkowaniu w zalecanej konfiguracji sprzętowej. Na potrzeby niniejszego punktu termin „okres ograniczonej gwarancji” oznacza jeden (1) rok, jeśli Licencjobiorca jest użytkownikiem instytucjonalnym lub osobą prawną, oraz dwa (2) lata, jeśli Licencjobiorca nie jest użytkownikiem instytucjonalnym. Nieznacznych odchyleń od uzgodnionych funkcji nie uważa się za podstawę powstania żadnych praw gwarancyjnych. Taka ograniczona gwarancja nie odnosi się do OPROGRAMOWANIA dostarczonego bezpłatnie, na przykład uaktualnień, wersji testowych, wersji „Try&Buy” oraz „Demo”, próbek produktu, kopii OPROGRAMOWANIA oznaczonych jako „Nie do sprzedaży” lub OPROGRAMOWANIA, w którym Licencjobiorca dokonał zmian w stopniu powodującym usterkę. W celu dokonania reklamacji w okresie gwarancyjnym Licencjobiorca musi zwrócić OPROGRAMOWANIE sprzedawcy, u którego nabyte zostało oprogramowanie (na koszt ABBYY), wraz z dowodem zakupu. Jeżeli działanie OPROGRAMOWANIA w istotny sposób różni się od uzgodnionych funkcji, firma ABBYY ma prawo – według własnego uznania – naprawić lub wymienić OPROGRAMOWANIE. Jeśli nie da to spodziewanego efektu, Licencjobiorca ma prawo do obniżki ceny zakupu (obniżka) lub unieważnienia umowy zakupu (unieważnienie). Więcej informacji dotyczących gwarancji udziela Dział obsługi klienta firmy ABBYY w Niemczech: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstr. 49, 80687, Monachium, tel.: +49 (0)89 51 11 590, faks: +49 (0)89 51 11 5959.

18. Ograniczenie odpowiedzialności

18.1. W żadnym przypadku firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności względem Licencjobiorcy za żadne szkody, przestoje w działalności, utratę jakichkolwiek danych lub informacji, gospodarczych bądź innych, roszczenia ani koszty, ani za żadne pośrednie lub uboczne szkody bądź utratę zysków albo oszczędności w wyniku korzystania lub w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA, ani za szkody wynikłe z możliwych błędów w OPROGRAMOWANIU, nawet jeśli powiadomiono przedstawiciela firmy ABBYY o możliwości powstania takich strat, szkód, roszczeń lub kosztów, a także za żadne roszczenia osób trzecich. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez właściwe dla Licencjobiorcy przepisy. Wyłączna i całkowita odpowiedzialność firmy ABBYY w związku z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ ograniczona jest do kwoty, jaką zapłacono przy zakupie OPROGRAMOWANIA, jeśli taka płatność miała miejsce. Żadne postanowienie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ nie ogranicza odpowiedzialności firmy ABBYY wobec Licencjobiorcy w przypadku śmierci lub obrażeń ciała wynikłych z zaniedbań firmy ABBYY lub jej nieuczciwości (oszustwa). Więcej informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawa można znaleźć w artykule 20 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku użytkowników w Niemczech lub Austrii.
Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych krajów, wówczas:

18.2.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 18.2.2, ustawowa odpowiedzialność firmy ABBYY za szkody ograniczona jest w następujący sposób: (i) firma ABBYY ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości kwoty odszkodowania, jaką można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zakupu, w odniesieniu do niedotrzymania istotnych zobowiązań umownych w nieznacznym stopniu, oraz (ii) firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedotrzymania nieistotnych zobowiązań umownych w nieznacznym stopniu.

18.2.2. Ograniczenie odpowiedzialności określone w artykule 18.2.1 nie stosuje się do jakichkolwiek obowiązujących zobowiązań ustawowych, w szczególności do odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszkodzenia ciała.

18.2.3. Licencjobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków w celu uniknięcia i zminimalizowania szkód, w szczególności do tworzenia kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA i danych znajdujących się w pamięci komputera, w zakresie przewidzianym postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

19. Ograniczenia eksportowe

19.1. OPROGRAMOWANIA nie wolno eksportować ani reeksportować z naruszeniem jakichkolwiek przepisów kraju, w którym zakupiono lub w inny sposób nabyto OPROGRAMOWANIE. Ponadto Licencjobiorca oświadcza i gwarantuje, że żadne stosowne przepisy prawa nie zabraniają mu posiadania OPROGRAMOWANIA.

20. Prawo właściwe

20.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto w USA, Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej, Japonii lub na Tajwanie, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom obowiązującym w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki) i jest interpretowana zgodnie z nimi. W przypadku wszystkich kwestii spornych wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub OPROGRAMOWANIA Licencjobiorca poddaje się jurysdykcji sądów federalnych i/lub stanowych hrabstwa Alameda albo Santa Clara stanu Kalifornia.

20.2. Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub w jakimkolwiek innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego nie wymieniono w punkcie 20.3 lub 20.4 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, lub w Szwajcarii, Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają jurysdykcji sądów w Monachium w Republice Federalnej Niemiec.

20.3. Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie lub innym kraju WNP, z wyjątkiem Ukrainy i Mołdawii, lub zakupiono je na Łotwie, Litwie albo w Estonii, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom prawa rzeczowego obowiązującym w Federacji Rosyjskiej i jest interpretowana zgodnie z nimi.

20.4. Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, na Węgrzech, w Izraelu, Macedonii, na
Malcie, w Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Serbii, Czarnogórze, na Ukrainie lub w Mołdawii, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom obowiązującym na Ukrainie i jest interpretowana zgodnie z nimi. Jeżeli zastosowanie ma punkt 20.4 i Licencjobiorca jest osobą prawną lub przedsiębiorcą prywatnym, wszystkie spory, kontrowersje i różnice zdań wynikające z UMOWY LICENCYJNEJ lub z nią związane rozstrzygane są ostatecznie w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu i procedurami międzynarodowego arbitrażu handlowego Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej na podstawie jej regulaminu. Jeżeli ma zastosowanie artykuł 20.4 i jesteś osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów, wynikających z tytułu niniejszej Umowy Licencyjnej, jest Szewczenkowski sąd rejonowy m. Kijowa (Ukraina).

20.5. Jeśli zastosowanie ma punkt 20.3, a Licencjobiorca jest osobą prawną lub przedsiębiorcą prywatnym, wszystkie spory związane z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ są rozstrzygane przez sąd arbitrażowy w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli zastosowanie ma punkt 20.3, a Licencjobiorca jest osobą fizyczną, jurysdykcję w odniesieniu do wszystkich sporów związanych z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ sprawuje Pierowski Sąd Rejonowy w Moskwie w Federacji Rosyjskiej.

20.6. W przypadkach opisanych w punktach 20.1–20.4 niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie podlega prawu prywatnemu międzynarodowemu żadnej jurysdykcji ani postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jednoznacznie się wyłącza.

20.7. Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w kraju innym niż wymienione w punktach 20.1–20.4, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega i jest interpretowana zgodnie z przepisami stosowanymi w kraju zakupu OPROGRAMOWANIA.

21. Postanowienia końcowe

21.1. W przypadku pozyskania OPROGRAMOWANIA drogą internetową (łącznie z wersją „Nie do sprzedaży”, wersją testową lub „Uaktualnieniem”) firma ABBYY nie dostarcza Licencjobiorcy instrukcji użytkownika ani żadnych materiałów drukowanych.

21.2. W rozumieniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ wynagrodzenie jest równe cenie Licencji ustalonej przez firmę ABBYY lub przez partnera firmy ABBYY i płatne jest zgodnie z ustalonymi przez nich procedurami płatności.

21.3. Firma ABBYY gwarantuje, że wszystkie osobiste informacje podane przez Licencjobiorcę podczas instalacji i rejestracji OPROGRAMOWANIA będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w obrębie Grupy ABBYY.

21.4. Firma ABBYY może wysyłać Licencjobiorcy wiadomości e-mail zawierające informacje o produktach i firmie, ofertach specjalnych, porady dotyczące użycia produktów oraz inne informacje mające związek z produktami i firmą, pod warunkiem uzyskania zgody Licencjobiorcy na otrzymywanie takich informacji od firmy ABBYY. Licencjobiorca może zwrócić się do firmy ABBYY z prośbą o usunięcie jego adresu e-mail z listy mailingowej, a firma spełni taką prośbę.

21.5. Firma ABBYY gwarantuje, że wszystkie osobiste informacje podane przez Licencjobiorcę podczas aktywacji OPROGRAMOWANIA będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w obrębie Grupy ABBYY.

21.6. Licencjobiorca zwalnia firmę ABBYY od odpowiedzialności z tytułu roszczeń, odszkodowań, strat, kroków prawnych oraz postępowania sądowego, łącznie z kosztami obsługi prawnej, jakie mogą powstać na skutek lub w związku z użytkowaniem i/lub stosowaniem OPROGRAMOWANIA.

21.7. Jeżeli którakolwiek z części niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma to wpływu na ważność całej UMOWY, która jest ważna i obowiązująca zgodnie z jej postanowieniami. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie narusza praw ustawowych strony występującej jako konsument.

22. Wykorzystanie przez organy rządowe

22.1. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest użytkowane przez organy rządowe USA lub dowolną agendę rządu USA, zastosowanie mają następujące warunki: (1) Ograniczone Oprogramowanie Komputerowe, określone w klauzuli ogólnej Praw do Danych w Federalnych Przepisach o Nabywaniu Towarów 52.227-14; i (2) korzystanie, powielanie czy ujawnianie tajemnicy przez organy rządowe podlega restrykcjom określonym w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli Praw do Danych Technicznych i Oprogramowania Komputerowego DFARS 252.227-7013.

23. Vorbis

23.1. Oprogramowanie wykorzystuje format Vorbis do kompresji plików dźwiękowych. Licencji na biblioteki formatu Vorbis fundacji Xiph.org (zwane dalej „Oprogramowaniem Vorbis”) udziela Xiph.org Foundation.

Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, bez zmian oraz w postaci zmodyfikowanej, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących wymogów.

Rozpowszechniane kopie kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.
Dokumentacja i/lub inne materiały załączone do kopii rozpowszechnianych w postaci kodu binarnego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich (Copyright © rok publikacji Xiph.org Foundation), niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.
Nazwy Xiph.org Foundation ani nazwisk jej współpracowników nie można używać do reklamowania ani promowania produktów opracowanych na podstawie tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

Oprogramowanie Vorbis dostarczane jest przez właścicieli praw autorskich i współpracowników „w stanie, w jakim się znajduje”. Wyłącza się wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Właściciele praw autorskich ani współpracownicy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, moralne ani uboczne (w tym między innymi związane z otrzymaniem towarów lub usług zastępczych, z utratą możliwości użytkowania, utratą danych lub zysków bądź z zakłóceniem działalności gospodarczej) powstałe w jakikolwiek sposób w związku z użytkowaniem niniejszego Oprogramowania, nawet jeśli zostali oni poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, bez względu na przyczyny powstania szkody i niezależnie od tego, czy postępowanie wszczynane jest na podstawie warunków umowy, prawa o odpowiedzialności bezpośredniej czy prawa o czynie niedozwolonym (w tym o zaniedbaniu i innych). ABBYY Lingvo beaverappendixdown Umowa licencyjna użytkownika (EULA)

Umowa licencyjna użytkownika (EULA)