Formatowanie tekstu

W nowej wersji DSL dostępne są specjalne narzędzia do formatowania tekstu zwane znacznikami formatowania. Każde narzędzie formatowania ma dwa polecenia: znacznik włączenia i wyłączenia danej opcji. Tekst wprowadzony między tymi znacznikami zostanie sformatowany w określony sposób.

Znacznik włączenia ma postać [a], gdzie a jest znacznikiem narzędzia formatowania (obejmującym jeden lub dwa znaki). Odpowiednio, znacznik wyłączenia ma postać [/a].

Wprowadzono następujące narzędzia do formatowania tekstu:

  • tekst pogrubiony (znacznik [b])
  • kursywa (znacznik [i])
  • tekst podkreślony (znacznik [u])
  • tekst kolorowy (znacznik [c]); dostępne kolory: Aliceblue, antiquewhite, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque, blanchedalmond, blue, blueviolet, brown, burlywood, cadetblue, chartreuse, chocolate, coral, cornflowerblue, cornsilk, crimson, cyan, darkblue, darkcyan, darkgoldenrod, darkgray, darkgreen, darkkhaki, darkmagenta, darkolivegreen, darkorange, darkorchid, darkred, darksalmon, darkseagreen, darkslateblue, darkslategray, darkturquoise, darkviolet, deeppink, deepskyblue, dimgray, dodgerblue, firebrick, floralwhite, forestgreen, fuchsia, gainsboro, ghostwhite, gold, goldenrod, gray, green, greenyellow, honeydew, hotpink, indianred, indigo, ivory, khaki, lavender, lavenderblush, lawngreen, lemonchiffon, lightblue, lightcoral, lightcyan, lightgoldenrodyellow, lightgreen, lightgrey, lightpink, lightsalmon, lightseagreen, lightskyblue, lightslategray, lightsteelblue, lightyellow, lime, limegreen, linen, magenta, maroon, mediumaquamarine, mediumblue, mediumorchid, mediumpurple, mediumseagreen, mediumslateblue, mediumspringgreen, mediumturquoise, mediumvioletred, midnightblue, mintcream, mistyrose, moccasin, navajowhite, navy, oldlace, olive, olivedrab, orange, orangered, orchid, palegoldenrod, palegreen, paleturquoise, palevioletred, papayawhip, peachpuff, peru, pink, plum, powderblue, purple, red, rosybrown, royalblue, saddlebrown, salmon, sandybrown, seagreen, seashell, sienna, silver, skyblue, slateblue, slategray, snow, springgreen, steelblue, tan, teal, thistle, tomato, turquoise, violet, wheat, white, whitesmoke, yellow, yellowgreen – kolory obsługiwane przez przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 lub wyższej.
    Nazwa koloru nie jest ujęta w cudzysłów. Jeśli nie podano nazwy koloru, używany jest kolor określony w ustawieniach ABBYY Lingvo x3 jako kolor etykiety, np.: [c],[c green]. Jeśli nie zastosowano znacznika, tekst będzie wyświetlany w kolorze czarnym. Wyjątek stanowią przykłady i hiperłącza. Ich kolory określone są w ustawieniach ABBYY Lingvo x3.

W następującym przykładzie słowo “отпускная” wyświetlane jest kursywą, “цена” jako pogrubione, a cała karta (“отпускная цена”) jest podkreślona.

selling price
    [u][i]отпускная[/i] [b]цена[/b][/u]

Należy odnotować, że spacje przed, za znacznikiem lub między znacznikami wyświetlane są tylko wówczas, gdy jest to zamierzone. Oznacza to, że można sformatować tylko część słowa (jedną literę, pierwszą i ostatnią literę itp.). Jeśli spacja znajduje się przed znacznikiem i za nim, wyświetlana będzie tylko jedna spacja.

Znaczniki formatowania nie mogą na siebie zachodzić. Jeśli włączono jeden znacznik formatowania przed innym, należy go wyłączyć po zakończeniu drugiego znacznika.

Formatowanie tekstu