Komentarze

Komentarze można dodawać do źródłowego tekstu w słowniku. Kompilator zignoruje te komentarze. Ignorowane będą także wszystkie znaczniki DSL w komentarzach. Komentarze muszą być ujęte w podwójnych nawiasach klamrowych i mogą zawierać kilka wierszy tekstu.

{{Przykładowa karta z dwoma słowami kluczowymi}}

sale price
selling price
   отпускная цена

Komentarz może zaczynać się w dowolnym miejscu wiersza. Komentarze nie mogą dzielić słów kluczowych hasła lub hasła podrzędnego. (Można je jednak dodawać w tym samym wierszu za słowem kluczowym.) Jeśli komentarz zostanie wpisany na początku wiersza, słowa kluczowego karty nie można umieścić w tym samym wierszu. Za komentarzem można jednak wpisać w tym samym wierszu słowo kluczowe hasła podrzędnego.

Komentarzy nie można zagnieżdżać (tzn. umieszczać jeden wewnątrz drugiego).

Komentarze