Znaczniki DSL

Wszystkie znaczniki DSL mają następujący format: [a] (znacznik otwierający) lub [/a] (znacznik zamykający).

[b], [/b] – czcionka pogrubiona

[i], [/i] – kursywa

[u], [/u] – podkreślenie

[c], [/c] – czcionka kolorowa (podświetlona)

[*], [/*]  – tekst pomiędzy tymi znacznikami jest wyświetlany tylko w trybie pełnego tłumaczenia (patrz)

[m] – ustawia margines akapitu. N oznacza liczbę spacji, która będzie używana dla lewego marginesu. Wartość N musi zawierać się pomiędzy 0 i 9. Odpowiednim znacznikiem zamykającym akapit jest [/m]. i lewy margines karty.

[trn], [/trn] – obszar tłumaczeń.

[ex], [/ex] – obszar przykładów.

[com], [/com] – obszar komentarzy.

[s],[/s] – obszar multimedialny (używany do dodawania obrazów i plików dźwiękowych do haseł słownika).

[url],[/url] – łącze do strony WWW.

[!trs], [/!trs] – tekst pomiędzy tymi znacznikami nie będzie indeksowany

[p], [/p] – etykiety (kliknięcie etykiety powoduje wyświetlenie pełnego tekstu)

['],[/'] – samogłoska akcentowana w słowie. Można zmienić kolor akcentowanych samogłosek na karcie Widok okna hasła okna dialogowego Opcje (Narzędzia>Opcje…).

[lang][/lang] – język słowa lub frazy; znaczniki te są używane w kartach dla oznaczenia słów, które są zapisane w języku innym niż docelowy. Słowa oznaczone znacznikami [lang] będą indeksowane, tłumaczone, będą też widoczne listy ich form gramatycznych itd. Nazwę języka należy zawrzeć w cudzysłowie, np.: [lang name="Russian"]. Lista języków obsługiwanych przez DSL znajduje się w rozdziale “Obsługiwane języki“.

[ref][/ref] – hiperłącze do karty w tym samym słowniku (można też użyć “<<” i “>>”, aby oddzielić słowo kluczowe karty w celu utworzenia łącza).

Uwaga. W przypadku używania znaczników [ref] i [/ref] należy się upewnić, że karta odniesienia faktycznie istnieje, gdyż program DSL Compiler nie sprawdza automatycznie poprawności takich odniesień.

[sub][/sub] – indeks dolny

[sup][/sup] – indeks górny

Uwaga. Język DSL nie pozwala na wbudowywanie poleceń formatowania tego samego typu.

Znaczniki DSL