Technologie innych firm

Vorbis
To oprogramowanie wykorzystuje format kompresji plików dźwiękowych Vorbis.
© 2008, Xiph.org Foundation.
Biblioteki Vorbis są udostępniane na licencji Xiph.org Foundation.
Więcej
Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, bez zmian oraz w postaci zmodyfikowanej, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

  • Rozpowszechniane kopie kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.
  • Dokumentacja i/lub inne materiały załączone do kopii rozpowszechnianych w postaci kodu binarnego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.
  • Nazwy Xiph.org Foundation ani nazwisk jej współpracowników nie można używać do reklamowania ani promowania produktów opracowanych na podstawie tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FUNDACJA ANI JEJ WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, MORALNE ANI UBOCZNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, Z UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĄ DANYCH LUB ZYSKÓW BĄDŹ Z ZAKŁÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI ONI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNY POWSTANIA SZKODY I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POSTĘPOWANIE WSZCZYNANE JEST NA PODSTAWIE WARUNKÓW UMOWY, PRAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ CZY PRAWA O CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM O ZANIEDBANIU I INNYCH).

Oprogramowanie JasPer
© 1999-2000, Image Power, Inc. i Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Kanada.
© 2001-2002 Michael David Adams.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Więcej
UDZIELENIE LICENCJI PUBLICZNEJ IMAGE POWER
************************************

JPEG-2000:

Każdej osobie (zwanej dalej „Użytkownikiem”), która uzyskuje egzemplarz niniejszego oprogramowania oraz powiązanej dokumentacji, udziela się niniejszym nieodpłatnie prawa do nieograniczonego korzystania z Oprogramowania JasPer, w tym między innymi prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i/lub sprzedawania kopii Oprogramowania JasPer (w formie źródłowej i binarnej), a także do umożliwienia wykonywania tych czynności osobom, którym dostarczono Oprogramowanie JasPer, pod warunkiem spełnienia poniższych Warunków licencji.

Warunki licencji
******************

A. Rozpowszechniane kopie kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.

B. Dokumentacja i/lub inne materiały załączone do kopii rozpowszechnianych w postaci kodu binarnego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.

C. Nazwy Image Power, Inc. ani nazw wszelkich innych współpracowników (w tym między innymi nazwy Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej oraz nazwiska Michael David Adams) nie można używać do reklamowania ani promowania produktów opracowanych na podstawie tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

D. Użytkownik zgadza się nie wszczynać żadnych kroków sądowych wobec Image Power, Inc., Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Michaela Davida Adamsa i wszelkich innych współpracowników (zwanych dalej zbiorczo „Licencjodawcami”) z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej (zwanych dalej „PWI”) przysługujących Użytkownikowi w odniesieniu do jakiejkolwiek technologii, której Użytkownik jest właścicielem lub względem której posiada prawo na udzielanie licencji i podlicencji, będącej elementem wymaganym do zachowania zgodności z normą ISO/IEC 15444-1 (tzn. JPEG-2000, część 1). „PWI” oznacza wszystkie prawa własności intelektualnej na całym świecie wynikające z ustaw i prawa zwyczajowego niezależnie od tego, czy zostały one ugruntowane, w tym między innymi wszystkie (i) patenty i zgłoszenia patentowe, do których użytkownik posiada prawo własności lub na które może udzielać licencji; (ii) prawa powiązane z dziełami autorskimi, w tym prawa autorskie, zgłoszenia i rejestracje praw autorskich, prawa do topografii układu scalonego, zgłoszenia i rejestracje topografii układu scalonego; (iii) prawa związane z ochroną tajemnic handlowych oraz informacji poufnych; (iv) wszelkie prawa równoważne prawom wymienionym w punktach (i), (ii) lub (iii) oraz wszelkie inne prawa własności odnoszące się do własności niematerialnej (z wyjątkiem praw do znaków towarowych, wizualnej postaci produktu lub znaków usługowych) oraz (v) podziały, kontynuacje, odnowienia, ponowne wydania i rozszerzenia określonych powyżej praw (o ile ma to zastosowanie i w obowiązującym zakresie) obecnie istniejących lub zgłoszonych, wydanych i nabytych w późniejszym czasie.

E. W przypadku wszczęcia przez Użytkownika postępowania z tytułu naruszenia praw wobec jakiegokolwiek Licencjodawcy, wówczas taki Licencjodawca będzie mieć prawo do rozwiązania licencji Użytkownika oraz wszelkich podlicencji udzielonych przez Użytkownika na mocy niniejszej umowy innym stronom.

F. Niniejsze oprogramowanie może być użytkowane wyłącznie ze sprzętem i oprogramowaniem zgodnym z normą ISO/IEC 15444-1 (tzn. JPEG-2000, część 1). Nie udziela się żadnych licencji ani praw do użytkowania niniejszego Oprogramowania w produktach niespełniających wymogów normy ISO/IEC 15444-1. Normę JPEG-2000, część 1 można nabyć w ISO.

NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI STANOWI ISTOTNY ELEMENT UMOWY LICENCYJNEJ. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA JASPER NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY W SPOSÓB NIEZGODNY Z NINIEJSZYM WYŁĄCZENIEM GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JASPER DOSTARCZANE JEST PRZEZ LICENCJODAWCÓW I ICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI BEZUSTERKOWEJ PRACY OPROGRAMOWANIA JASPER, JEGO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. OSOBY ZAMIERZAJĄCE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA JASPER LUB JEGO MODYFIKACJI NA OKREŚLONYM SPRZĘCIE LUB W POŁĄCZENIU Z DANYM OPROGRAMOWANIEM INFORMUJE SIĘ, ŻE MOGĄ NARUSZAĆ ISTNIEJĄCE PATENTY, PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA JASPER PONOSI UŻYTKOWNIK. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA JASPER OKAŻE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WADLIWA, UŻYTKOWNIK (NIE ZAŚ TWÓRCY OPROGRAMOWANIA, UNIWERSYTET KOLUMBII BRYTYJSKIEJ, IMAGE POWER, INC., MICHAEL DAVID ADAMS LUB JAKIKOLWIEK INNY WSPÓŁPRACOWNIK) PONOSI WSZELKIE NIEZBĘDNE KOSZTY SERWISU, NAPRAWY LUB KOREKTY. W ŻADNYM WYPADKU I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POSTĘPOWANIE WSZCZYNANE JEST NA PODSTAWIE PRAWA O CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM O ZANIEDBANIU), WARUNKÓW UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, TWÓRCA OPROGRAMOWANIA, UNIWERSYTET KOLUMBII
BRYTYJSKIEJ, IMAGE POWER, INC., MICHAEL DAVID ADAMS LUB JAKIKOLWIEK INNY WSPÓŁPRACOWNIK BĄDŹ DYSTRYBUTOR OPROGRAMOWANIA JASPER LUB DOSTAWCA TYCH STRON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI UBOCZNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANE Z UTRATĄ DOBREGO IMIENIA FIRMY, ZATRZYMANIEM PRACY, AWARIĄ LUB NIEPRAWIDŁOWYM DZIAŁANIEM KOMPUTERA, A TAKŻE ZA WSZELKIE INNE SZKODY I STRATY HANDLOWE, NAWET JEŚLI TAKIE STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE LUB POWINNY BYŁY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OPROGRAMOWANIE JASPER ANI TECHNOLOGIA, NA KTÓREJ JEST OPARTE, NIE SĄ ODPORNE NA USTERKI I NIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANE ANI PRZEZNACZONE DO UŻYTKU BĄDŹ ODSPRZEDAŻY JAKO URZĄDZENIA BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ONLINE W ŚRODOWISKACH NIEBEZPIECZNYCH, WYMAGAJĄCYCH BEZAWARYJNEGO DZIAŁANIA, NA PRZYKŁAD DO STEROWANIA URZĄDZENIAMI NUKLEARNYMI, SYSTEMAMI NAWIGACJI LUB KOMUNIKACJI LOTNICZEJ, KONTROLĄ RUCHU LOTNICZEGO, URZĄDZENIAMI BEZPOŚREDNIO PODTRZYMUJĄCYMI ŻYCIE BĄDŹ ZESPOŁAMI SPRZĘTU BOJOWEGO, W KTÓRYCH BŁĄD OPROGRAMOWANIA JASPER BĄDŹ TECHNOLOGII LUB PRODUKTU, NA KTÓRYCH JEST OPARTE, MÓGŁBY DOPROWADZIĆ BEZPOŚREDNIO DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWAŻNYCH SZKÓD MATERIALNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (ZWANE DALEJ „CZYNNOŚCIAMI WYSOKIEGO RYZYKA”). LICENCJODAWCA UCHYLA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONTROLOWANIA CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE ŚWIADOMIE UŻYTKOWAŁ, ROZPOWSZECHNIAŁ ANI ODSPRZEDAWAŁ OPROGRAMOWANIA JASPER LUB TECHNOLOGII BĄDŹ PRODUKTU, NA KTÓRYCH JEST OPARTE, W CELU KONTROLOWANIA CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA ORAZ ZAPEWNI, ABY JEGO KLIENCI, A TAKŻE UŻYTKOWNICY JEGO PRODUKTÓW OTRZYMALI KOPIĘ INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ CZĘŚCI.

Znaki towarowe

Adobe
Adobe i Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.

Microsoft
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Outlook, Internet Explorer, Excel i PowerPoint są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Przedruki zrzutów ekranowych z produktów Microsoft zamieszczono za zgodą Microsoft Corporation.

Unicode
Unicode jest znakiem towarowym firmy Unicode, Inc.

Arial
Arial jest znakiem towarowym firmy Monotype Corporation zarejestrowanym w amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych oraz może być zarejestrowany w określonych krajach.

ParaType
Newton jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ParaType Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. ABBYY Lingvo beaverappendixdown Technologie innych firm

Technologie innych firm